Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

CV Group Oy, (y-tunnus 2235189-9)
Ratakatu 1 b A 6, 00120 Helsinki
Tietosuojavastaava: Jaana Ylipaavalniemi
044 978 0202
jaana.ylipaavalniemi@cvgroup.fi


Tietosuojaseloste – asiakasrekisteri

Rekisteröidyt
Rekisterissämme käsitellään haastateltujen ja/tai testattujen kandidaattien henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterimme käyttötarkoitus on rekisteröityjen henkilöiden tietojen oikea ja ajantasainen hallinta suorahaun yhteydessä, kandidaattirekisterin ylläpito ja kehittäminen.

Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään henkilöiden henkilö- ja yhteystietoja, urakehitystä, haastattelukommentteja ja mahdollisen henkilöarvioinnin tuloksia.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään, organisaatioista, joissa he työskentelevät ja mahdollisesti sosiaalisesta mediasta.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu järjestelmään, johon on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat on salattu.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti kolmansille ilman kyseisen henkilön suostumusta.

Henkilötiedot luovutetaan rekisterin ylläpitäjälle, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä. Henkilötietoja voidaan siirtää muille rekisterin palveluntarjoajaa vaihdettaessa uudelle järjestelmän ylläpitäjälle.

Henkilötietojen säilytysaika
Asiakastiedot säilytetään rekisterissä enintään viisi vuotta mikäli kyseinen henkilö ei ole pyytänyt niiden poistamista jo aiemmin.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa
- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhtiön käsittelemät henkilötiedot
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
- vaatia henkilötietojensa poistamista
- perua suostumuksensa ja kieltää henkilötietojensa käsittelyn
- saada henkilötietonsa sähköisesti
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhtiö voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhtiö voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle siinä Euroopan unionin jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.

Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen jaana.ylipaavalniemi@cvgroup.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti osoitteeseen CV Group Oy, Ratakatu 1 b A 6, 00120 Helsinki.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 23.5.2018.